เรียนนวดไทยและสปา THAI MASSAGE AND SPA ACADEMY NO.1

หลักสูตรนวดพิเศษสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

หลักสูตรนี้เปิดสอนที่ : กรุงเทพ, พัทยา

หลักสูตรนวดพิเศษสำหรับผู้ป่วยเบาหวานเป็นการนวดเฉพาะทางสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ที่มีข้อจำกัดในการนวด คือหลักสูตรที่เรียนรู้ถึงศาสตร์การนวดเฉพาะทางแบบมืออาชีพสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

ระยะเวลา สอนไม่จำกัดเวลาเรียน สอนจนกว่าจะเป็น

ราคาหลักสูตร 15,500 บาท

ราคาโปรโมชั่น 12,500 บาท

สอบถามข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม
CALL CENTER : +66(0) 81-375-2200

มุ่งมั่นสืบสาน และพัฒนาภูมิปัญญาไทยให้ก้าวสู่สากลด้วยความภาคภูมิ

ประวัติความเป็นมา

    หลักสูตรนวดพิเศษสำหรับผู้ป่วยเบาหวานเป็นหลักสูตรที่เรียนรู้ถึงศาสตร์การนวดเฉพาะทางแบบมืออาชีพสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ผู้เรียนจะได้เรียนความรู้พื้นฐาน ที่จำเป็นของการนวด อาทิเช่นความรู้เบื้องต้นทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับ กายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยาของมนุษย์ ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย และการนวดไทยตามแนวเส้นพื้นฐานทั่วร่างกายเป็นต้น จบหลักสูตรนี้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปนวดพิเศษสำหรับผู้ป่วยเบาหวานได้

จุดเด่นของหลักสูตร

•เข้าใจทฤษฎีการแพทย์แผนไทย และการนวดไทย
•เข้าใจความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยาของมนุษย์
•เข้าใจพื้นฐานเบื้องต้นในการนวดไทย
•เน้นการนวดตามเส้นพื้นฐานทั่วร่างกาย ด้วยฝ่ามือ เพื่อลดความเจ็บปวดที่อาจเกิดจากการนวดโดยใช้นิ้ว พิเศษสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน   

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

 • ผู้ที่ต้องการพัฒนาบุคลากร นำความรู้ใหม่ๆมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร
 • ผู้ที่ต้องการอบรมบุคลากรให้มีความชำนาญเฉพาะด้าน
 • ผู้ที่ต้องการสมัครงานเป็น Therapist Trainer ต้องการได้รับคัดเลือก ทั้งในและต่างประเทศ
 • ผู้ที่ต้องการเปิดร้านและใช้อบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในร้าน ทั้งในและต่างประเทศ
 • เจ้าของร้านที่ต้องการสร้างศูนย์ดูแลสุขภาพทางเลือก
 • ผู้ที่ต้องการความสำเร็จสูงสุด ทั้งภายในและต่างประเทศ

สิ่งที่คุณจะได้รับ

 1. ชุดเรียน 
 2. ใบประกาศนียบัตร
 3. ทราบถึงหลักการทางกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาระบบ สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน 
 4. ทราบถึงประโยชน์ของการนวดต่อระบบต่างๆในร่างกาย
 5. ทราบถึงข้อห้ามข้อควรระวังในการนวดสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน และทราบถึงคำแนะนำหลังการนวด
 6. ทราบถึงโครงสร้างของเส้นประธานสิบ ทางเดินของเส้นประธานสิบและโรคที่อาจเกิดขึ้นจากเส้นประธานสิบ
 7. ทราบถึงประวัติบรมครูปู่ชีวกโกมารภัจจ์ประวัติการแพทย์แผนไทยตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยถึงปัจจุบัน 
 8. ทราบถึงองค์ความรู้ ประเภทของธุรกิจสปาบริการหลักและบริการเสริมในสปา
 9. ทราบถึงขั้นตอนการซักประวัติการตรวจร่างกายสำหรับการนวดไทย

รวมวิดีโอเรียนนวดไทยและสปา ที่น่าสนใจ