เรียนนวดไทยและสปา THAI MASSAGE AND SPA ACADEMY NO.1

หลักสูตรนวดไทยระยะสั้น สำหรับผู้เริ่มต้น ฟรี

หลักสูตรนี้เปิดสอนที่ : กรุงเทพ

หลักสูตรนวดไทยระยะสั้น สำหรับผู้เริ่มต้น ฟรี

หลักสูตรนี้จะเป็นการเรียนรู้ศาสตร์การนวดไทยแบบมืออาชีพเบื้องต้น ผู้เรียนจะได้เรียนความรู้พื้นฐานที่จำเป็นของการนวดไทย อาทิเช่น ความรู้เบื้องต้นทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยาของมนุษย์ ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย และการนวดไทยตาม แนวเส้นพื้นฐานทั่วร่างกาย เป็นต้น จบหลักสูตรนี้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปผสมผสานหรือต่อยอดการนวดไทยแบบมืออาชีพได้

ระยะเวลา 1 วัน

ลงทะเบียนเรียนฟรี ด่วน! (รับจำนวนจำกัด)

สอบถามข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม
CALL CENTER : +66(0) 81-375-2200

หลักสูตรนวดไทยระยะสั้น สำหรับผู้เริ่มต้น ฟรี หลักสูตรนี้จะเป็นการเรียนรู้ศาสตร์การนวดไทยแบบมืออาชีพเบื้องต้น ผู้เรียนจะได้เรียนความรู้พื้นฐานที่จำเป็นของการนวดไทย

ประวัติความเป็นมา

    การนวด  เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยในสมัยโบราณที่สำคัญของชาวไทย  ซึ่งครั้งหนึ่งเคยได้รับการดูถูกดูแคลนว่าเป็นศาสตร์ที่ไร้แก่นสาร  และเป็นอันตราย  ทำให้ผู้คนได้รับการบาดเจ็บจากการนวดแต่ในปัจจุบันการนวดได้รับการฟื้นฟูและสนับสนุนทั้งภาครัฐ  และภาคเอกชนอย่างกว้างขวาง

        การนวดธาราลัย หรือการนวดไทยประยุกต์  คือ การนวดประยุกต์โดยนำเอาข้อดีของการนวดทั้งแบบราชสำนักและแบบเชลยศักดิ์มาผสมผสานกัน และปรับปรุงข้อด้อยของทั้ง ๒ แบบให้ร่วมสมัย เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ถูกนวดมากที่สุดและยังปรับปรุงท่าทางการนวดให้มีความสุภาพมากขึ้น และยังนำข้อดีของการนวดแบบสากลมาผสมด้วย เพื่อให้มีความเป็นสากล มีหลักวิชาการมารองรับ ทำให้ผู้นวดสามารถอธิบายหลักการนวด และระบบร่างกายได้อย่างน่าเชื่อถือและถูกต้องมากยิ่งขึ้น

จุดเด่นของหลักสูตร

- เข้าใจแก่นของศาสตร์นวดไทยเชลยศักดิ์อย่างชัดเจนแบบมืออาชีพ
- เข้าใจแก่นของศาสตร์นวดไทยราชสำนักอย่างชัดเจนแบบมืออาชีพ
- สามารถผสมผสานศาสตร์ อย่างมีเทคนิคและสามารถเลือกใช้กับความต้องการที่แตกต่างของลูกค้าระหว่างบุคคล
- สามารถสร้างมูลค่าทรีทเม้นท์อย่างมีชั้นเชิง
- เข้าใจทฤษฎีการแพทย์แผนไทย และการนวดไทย
- เข้าใจความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยาของมนุษย์
- เข้าใจพื้นฐานเบื้องต้นในการนวดไทย
- เน้นการนวดตามเส้นพื้นฐานทั่วร่างกาย ด้วยฝ่ามือ เพื่อลดความเจ็บปวดที่อาจเกิดจากการนวดโดยใช้นิ้ว
- สามารถนำความรู้เบื้องต้นที่ได้รับไปผสมผสานหรือต่อยอดการนวดไทยแบบมืออาชีพอย่างมีเทคนิค
- ทราบถึงหลักการทางกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาระบบในร่างกายของมนุษย์ทั้ง 10 ระบบ 
- ทราบถึงประโยชน์ของการนวดต่อระบบต่างๆในร่างกาย
- ทราบถึงข้อห้ามข้อควรระวังในการนวดไทยและทราบถึงคำแนะนำหลังการนวดไทย
- ทราบถึงโครงสร้างของเส้นประธานสิบ ทางเดินของเส้นประธานสิบและโรคที่อาจเกิดขึ้นจากเส้นประธานสิบ
- ทราบถึงประวัติบรมครูปู่ชีวกโกมารภัจจ์ประวัติการแพทย์แผนไทยตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยถึงปัจจุบัน 
- ทราบถึงองค์ความรู้ ประเภทของธุรกิจสปาบริการหลักและบริการเสริมในสปา
- ทราบถึงขั้นตอนการซักประวัติการตรวจร่างกายสำหรับการนวดไทย

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

- ที่ต้องการเปิดร้านได้จริง ทั้งในและต่างประเทศ
- ผู้ที่ต้องการสมัครงานและต้องการได้รับคัดเลือกทั้งในและต่างประเทศ
- เจ้าของร้านที่ต้องการสร้างศูนย์ดูแลสุขภาพทางเลือก
- เจ้าของร้านที่ต้องการให้บริการทรีเม้นท์ทางเลือกกับลูกค้า
- เจ้าของร้านที่ต้องการเพิ่มมูลค่าและสร้างความแตกต่างให้กับร้าน 
- ผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพตนเองคนในครอบครัวและคนรอบข้าง
- ผู้ที่ต้องการหลักสูตรที่ครบถ้วน
- ผู้ที่ต้องการความสำเร็จสูงสุดทั้งภายในและต่างประเทศ

สิ่งที่คุณจะได้รับ

- ชุดเรียน 
- ใบประกาศนียบัตร
- หนังสือเรียน เอกสารประกอบการเรียนการสอน
- ทราบถึงหลักกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของร่างกายมนุษย์
- ทราบถึงเทคนิคการนวดไทยประยุกต์ขั้นสูง
- ทราบถึงโครงสร้างและการพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจนวดไทยและสปา
- มั่นใจจากหลักสูตรที่มีประสิทธิผลจากการสอน และคุณจะเป็นผู้ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ต่างๆได้อย่างมีมาตรฐานเพราะเราได้รับการรับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ
- มั่นใจได้ว่า คุณจะเป็นผู้ที่ให้บริการที่มีมาตรฐานเพราะเราได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข
มั่นใจได้ว่า คุณยังสามารถไปขอตราประทับที่กระทรวงต่างประเทศ เพื่อใช้ยื่นประกอบพิจารณาขอวีซ่าได้อีกด้วย
และที่สำคัญที่สุด มั่นใจได้ว่า คุณจะเป็นที่หนึ่งเพราะเราเป็นเพียงสถาบันเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยและสปา สมาคมพัฒนาศิลปาชีพ

รวมวิดีโอเรียนนวดไทยและสปา ที่น่าสนใจ