ทีมบริหาร

สถาบันเราให้ความสำคัญกับทีมอาจารย์และวิทยากร มุ่งเน้นผู้เชี่ยวชาญชำนาญการเฉพาะทางและมากด้วยประสบการณ์อย่างแท้จริง
เรามุ่งเน้นในเรื่องมาตรฐานการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักเรียนของเราได้รับการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเหมือนๆ กัน เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเรา ซึ่งถือว่าเป็นความแตกต่างจากที่อื่นอย่างชัดเจน

อาจารย์ และทีมงาน

 • อ.ณัฐนิศา ศิลปาชัย (ครูณัฐ)

  ผู้อำนวยการสถาบัน Eyebrows Studio Academy

 • อ.ณัฐนิศา ศิลปาชัย (ครูณัฐ)

  ผู้อำนวยการสถาบัน Nail Studio Academy

 • อ.อาภาชินี มารอด (ครูเป้)

  ผู้อำนวยการสถาบัน Thai Massage and Spa Academy

 • อ.ณชานล เผื่อแผ่ (ครูชา)

  ผู้บริหาร และผู้อำนวยการ สถาบันสอนศิลปะการตกแต่งคิ้วสามมิติลายเส้น Eyebrows Studio Academy ศูนย์พัทยา
 • อ.ผกาวดี ศรีสง่า

  ผู้อำนวยการสถาบัน Yoga Studio Academy

 • อ.รชณัฐ อารีวงค์ (ครูติ๊ก)

  ผู้อำนวยการหัวหน้าฝ่ายการตลาด, อาจารย์ผู้ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายธุรกิจสุขภาพและความงาม

อ. ณัฐนิศา ศิลปาชัย (ครูณัฐ) : ผู้อำนวยการสถาบัน Nail Studio Academy

 • เกียรติประวัติสายอาชีพ
  • ผู้บริหารและผู้อำนวยการสอน สถาบันสอนศิลปะการตกแต่งเล็บ Nail Studio Academy
  • หัวหน้าฝ่ายเทคนิคการตกแต่งเล็บขั้นสูง Nail Studio Academy
  • อาจารย์สอนศิลปะการตกแต่งเล็บขั้นสูง Nail Studio Academy
  • อาจารย์สอนกลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับธุรกิจสุขภาพและความงาม
  • ผู้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการบริหารจัดการร้านเพ้นท์เล็บมืออาชีพ
  • ผู้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจสุขภาพและความงาม
  • ที่ปรึกษาด้านการตลาด Nail Studio Academy
  • ที่ปรึกษาด้านการตลาด ร้านตกแต่งเล็บชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจสุขภาพและความงามครบวงจร
  • ผู้เชี่ยวชาญด้าน Nail Antiseptic Clean System
  • ที่ปรึกษาด้านเทคนิค สมาคมศิลปะการตกแต่งเล็บ (ประเทศไทย)
  • ที่ปรึกษาด้านเทคนิค ศูนย์พัฒนาแฟชั่นการตกแต่งเล็บ สมาคมพัฒนาศิลปาชีพ
  • ที่ปรึกษาด้านองค์ความรู้ คู่มือการตกแต่งเล็บที่มีเนื้อหาครบครันที่สุด Nail Art 3D Decorate
  • The No.1 Participant 2012 of CEO Specialist Trainer from Arts & Crafts Development Association
  • The Best Specialist – Professional Specialist Trainer from Arts & Crafts Development Association
  • The Best Specialist – Emotional Control Technical from Arts & Crafts Development Association
  • The Best Psychology Teach Strategic from Arts & Crafts Development Association

  อาจารย์มัลลิกา หว้าพิทักษ์ (ครูปุ้ม) : No.1 Eyebrows Art 3D Specialist Trainer

 • เกียรติประวัติสายอาชีพ
  • ผู้บริหาร และผู้อำนวยการสอน สถาบันสอนศิลปะการตกแต่งคิ้วสามมิติลายเส้น Eyebrows Studio Academy
  • หัวหน้าฝ่ายเทคนิคการตกแต่งคิ้วสามมิติลายเส้นขั้นสูง Eyebrows Studio Academy
  • อาจารย์สอนศิลปะการตกแต่งคิ้วสามมิติลายเส้นขั้นสูง Eyebrows Studio Academy
  • อาจารย์สอนศิลปะการตกแต่งคิ้วสามมิติ, สองมิติ, หกมิติ, การสักไรผม, การสักตา และการสักปาก Eyebrows Studio Academy
  • อาจารย์สอนการจัดสรรเงินทุนสำหรับธุรกิจสุขภาพและความงาม
  • ผู้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจสุขภาพและความงาม
  • ที่ปรึกษาด้านการตลาด Eyebrows Studio Academy
  • ที่ปรึกษาด้านการตลาด ร้านตกแต่งคิ้วสามมิติลายเส้นชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
  • ที่ปรึกษาด้านเทคนิค ศูนย์พัฒนาศิลปะการตกแต่งคิ้วสามมิติลายเส้นภาคพื้นเอเชีย
  • ที่ปรึกษาด้านองค์ความรู้ คู่มือการตกแต่งคิ้วสามมิติลายเส้นที่มีเนื้อหาครบครันที่สุด Eyebrows Art 3D Decorate
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจสุขภาพและความงามครบวงจร
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการตกแต่งคิ้วสามมิติลายเส้น, สามมิติ, สองมิติ, หกมิติ, การสักไรผม, การสักตา และการสักปาก
  • ผู้เชี่ยวชาญด้าน Eyebrows Antiseptic Clean System
  • ผู้ออกแบบระบบการให้คำปรึกษา Health & Emotional Consult System
 • รางวัลเกียรติยศ
  • The No.1 Participant 2012 of CEO Specialist Trainer from Arts & Crafts Development Association
  • The Best Specialist – Professional Specialist Trainer from Arts & Crafts Development Association
  • The Best Specialist – Emotional Control Technical from Arts & Crafts Development Association
  • The Best Psychology Teach Strategic from Arts & Crafts Development Association
  • The Best of 3D Eyebrows Academy Professional Director Award 2013 from Arts & Crafts Development Association
  • The Best of 3D Eyebrows Academy Professional Director Award 2014 from Arts & Crafts Development Association
 • คุณวุฒิด้านการศึกษา
  • Bachelor Degree of Business Administration in Marketing RMUTT
  • Strategic Business Management of 3D Eyebrows Professional

  อาจารย์ อาภาชินี มารอด (ครูเป้) : No.1 Thai Massage and Spa Specialist Trainer

 • เกียรติประวัติสายอาชีพ
 • ผู้บริหารและผู้อำนวยการสถาบันสอนนวดไทยและสปา Thai Massage and Spa Academy ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรโดย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน และสมาคมพัฒนาศิลปะชีพ

  • ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจสุขภาพและความงามครบวงจร
  • ผู้เชี่ยวชาญด้าน Oriental Massage and Western Massage
  • อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน Oriental Massage and Western Massage
  • อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการธุรกิจสุขภาพและความงาม
  • อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสำหรับธุรกิจสุขภาพและความงาม
  • ผู้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรด้าน Oriental Massage and Western Massage
  • ผู้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจสุขภาพและความงาม
  • ผู้ออกแบบระบบให้คำปรึกษา Health Consult System
  • ที่ปรึกษาคู่มือการเรียนด้านองค์ความรู้ Oriental Massage and Western Massage
  • ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดกาธุรกิจสุขภาพและความงามทั้งในและต่างประเทศ
  • ที่ปรึกษาด้านการตลาด Thai Massage and Spa Academy
  • ที่ปรึกษาด้านการตลาด ธุรกิจนวดไทยและสปาชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
  • เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
  • เป็นผู้ดำเนินการสปา ( Spa manager)
  • The Best Specialist – Professional Specialist Trainer From Arts and Crafts Development Association
  • The Best Specialist – Emotional Control Technical From Arts and Crafts Development Association
  • The Best Psychology Teach Strategic From Arts and Crafts Development Association
 • คุณวุฒิด้านการศึกษา
  • Bachelor Degree of Applied Thai Traditional Medicine: RMUTT

  อาจารย์ณชานล เผื่อแผ่ (ครูชา)

 • เกียรติประวัติสายอาชีพ
  • ผู้บริหาร และผู้อำนวยการ สถาบันสอนศิลปะการตกแต่งคิ้วสามมิติลายเส้น Eyebrows Studio Academy ศูนย์พัทยา
  • หัวหน้าฝ่ายเทคนิคการตกแต่งคิ้วสามมิติลายเส้นขั้นสูง Eyebrows Studio Academy ศูนย์พัทยา
  • อาจารย์สอนศิลปะการตกแต่งคิ้วสามมิติลายเส้น Eyebrows Studio Academy
  • อาจารย์สอนศิลปะการตกแต่งคิ้วสามมิติ Eyebrows Studio Academy
  • อาจารย์สอนศิลปะการตกแต่งคิ้วสองมิติ Eyebrows Studio Academy
  • อาจารย์สอนศิลปะการตกแต่งคิ้วหกมิติ Eyebrows Studio Academy
  • อาจารย์สอนศิลปะการสักตา Eyebrows Studio Academy
  • อาจารย์สอนศิลปะการสักปาก Eyebrows Studio Academy
  • ที่ปรึกษาร้านตกแต่งคิ้วสามมิติลายเส้นชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการตกแต่งคิ้วสามมิติลายเส้น Eyebrows Studio Academy
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการตกแต่งคิ้วสามมิติ Eyebrows Studio Academy
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการตกแต่งคิ้วสองมิติ Eyebrows Studio Academy
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการตกแต่งคิ้วหกมิติ Eyebrows Studio Academy
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการสักตา Eyebrows Studio Academy
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการสักปาก Eyebrows Studio Academy
  • ผู้เชี่ยวชาญด้าน Eyebrows Antiseptic Clean System
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการให้คำปรึกษา Health & Emotional Consult System
 • รางวัลเกียรติยศ
  • รางวัลชนะเลิศ ประเภทออกแบบทรงคิ้วแฟชั่นดีไซน์ จาก Arts & Crafts Development Association
  • The Best Specialist – Professional Specialist Trainer from Arts & Crafts Development Association
  • The Best Specialist – Emotional Control Technical from Arts & Crafts Development Association
  • The Best Psychology Teach Strategic from Arts & Crafts Development Association
  • The Best of 3D Eyebrows Academy Professional Director Award 2013 from Arts & Crafts Development Association
  • The Best of 3D Eyebrows Academy Professional Director Award 2014 from Arts & Crafts Development Association
 • คุณวุฒิด้านการศึกษา
  • Strategic Business Management of 3D Eyebrows Professional

  อ. ผกาวดี ศรีสง่า (ครูโบว์) : ผู้อำนวยการสถาบัน Yoga Studio Academy

 • เกียรติประวัติสายอาชีพ
  • ครูผู้สอนโยคะ I Yoga Studio Academy
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกสอนโยคะ เพื่อสุขภาพแบบองค์รวม Yoga Studio Academy
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านกายวิภาคศาสาตร์ Human Anatomy I Yoga Studio Academy
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านสรีรวิทยา Physiology I Yoga Studio Academy
  • ผู้เชี่ยวชาญด้าน หยิน – หยางโยคะ I Yoga Studio Academy
  • ที่ปรึกษาด้านการฝึกสอนโยคะ เพื่อสุขภาพแบบองค์รวม I Yoga Studio Academy
  • ที่ปรึกษาด้านกายวิภาคศาสตร์ Human Anatomy I Yoga Studio Academy
  • ที่ปรึกษาด้านสรีรวิทยา Physiology I Yoga Studio Academy

  อ. รชณัฐ อารีวงศ์ (ครูติ๊ก) : ผู้อำนวยการหัวหน้าฝ่ายการตลาด และฝ่ายดูแลนักเรียน

 • เกียรติประวัติสายอาชีพ
  • ผู้อำนวยการหัวหน้าฝ่ายการตลาด และฝ่ายดูแลนักเรียน
  • อาจารย์ผู้ให้คำปรึกษาทางด้านกฏหมายธุรกิจสุขภาพและความงาม
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจสุขภาพและความงามครบวงจร
  • ที่ปรึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจตกแต่งเล็บ
  • ที่ปรึกษาด้านการตลาด ร้านตกแต่งเล็บชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
  • The Best Specialist – Professional Specialist Trainer from Arts & Crafts Development Association
  • The Best Specialist – Emotional Control Technical from Arts & Crafts Development Association
  • The Best Psychology Teach Strategic from Arts & Crafts Development Association

  อ.ณัฐนิศา ศิลปาชัย (ครูณัฐ) : ผู้อำนวยการสถาบัน Eyebrows Studio Academy

 • เกียรติประวัติสายอาชีพ
  • ผู้บริหาร และผู้อำนวยการ สถาบันสอนศิลปะการตกแต่งคิ้วสามมิติลายเส้น Eyebrows Studio Academy
  • หัวหน้าฝ่ายเทคนิคการตกแต่งคิ้วสามมิติลายเส้นขั้นสูง Eyebrows Studio Academy
  • อาจารย์สอนศิลปะการตกแต่งคิ้วสามมิติลายเส้น Eyebrows Studio Academy
  • อาจารย์สอนศิลปะการตกแต่งคิ้วสามมิติ Eyebrows Studio Academy
  • อาจารย์สอนศิลปะการตกแต่งคิ้วสองมิติ Eyebrows Studio Academy
  • อาจารย์สอนศิลปะการตกแต่งคิ้วหกมิติ Eyebrows Studio Academy
  • อาจารย์สอนศิลปะการสักตา Eyebrows Studio Academy
  • อาจารย์สอนศิลปะการสักปาก Eyebrows Studio Academy
  • ที่ปรึกษาร้านตกแต่งคิ้วสามมิติลายเส้นชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการตกแต่งคิ้วสามมิติลายเส้น Eyebrows Studio Academy
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการตกแต่งคิ้วสามมิติ Eyebrows Studio Academy
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการตกแต่งคิ้วสองมิติ Eyebrows Studio Academy
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการตกแต่งคิ้วหกมิติ Eyebrows Studio Academy
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการสักตา Eyebrows Studio Academy
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการสักปาก Eyebrows Studio Academy
  • ผู้เชี่ยวชาญด้าน Eyebrows Antiseptic Clean System
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการให้คำปรึกษา Health & Emotional Consult System

  รวมวิดีโอที่น่าสนใจ